Πρόγραμμα PROGRESS

Το PROGRESS είναι ένας χρηματοδοτικός μηχανισμός που υποστηρίζει την ανάπτυξη και τον συντονισμό της ΕΕ πολιτικής στις ακόλουθες πέντε περιοχές:

 • Απασχόληση
 • Κοινωνική Ενσωμάτωση και κοινωνική Προστασία
 • Εργασιακές Συνθήκες
 • Πολιτικές κατά του ρατσισμού
 • Ισότητα Φύλων

Το PROGRESS είναι ανοικτό σε

 • EΕ χώρες
 • Υποψήφιες και υπό Ένταξη Χώρες
 • EFTA/EEA χώρες (Norway, Iceland and Liechtenstein)

Στόχοι

Ο απόλυτος σκοπός του PROGRESS είναι να βοηθήσει να επιτευχθούν αυτοί οι στόχοι για το Στρατηγική “ΕΕ 2020”.

Τρείς (3) ενδιάμεσοι στόχοι – ορόσημα προς αυτό το σκοπό:

 1. Αποτελεσματική εφαρμογή των κανονισμών της ΕΕ για την προστασία και ισότητα των εργαζομένων
  Προώθηση καλύτερων προτύπων επιθεώρησης, παρακολούθησης και επιβολής από τις χώρες της ΕΕ και έλεγχος ως προς το πως η νομοθεσία της ΕΕ έχει εφαρμοστεί.
 2. Αμοιβαία κατανόηση και ενστερνισμός των στόχων της ΕΕ
  Οι χώρες της ΕΕ έχουν συμφωνήσει σε κοινές κατευθυντήριες γραμμές και στόχους για να πληροφορήσουν, συντονίσουν και να ενδυναμώσουν μεταρρυθμίσεις σε εθνικό επίπεδο.
 3. Αποτελεσματικές συνεργασίες
  Συμμετοχή ενδαιφερόμενων κατα τη πολιτική: ορισμός του προβλήματος, συλλογή πληροφοριών, επανεξέταση, ανάπτυξη των επιλογών, λήψη αποφάσεων, υλοποίηση και αξιολόγηση.

Οι πέντε στόχοι σε επίπεδο ΕΕ για το 2020

 1. Απασχόληση
  απασχόληση του 75% της ηλικιακής κατηγορίας 20-64 ετών
 2. Έρευνα και Ανάπτυξη
  Το 3% του ΑΕΠ της ΕΕ πρέπει να επενδύεται στην Έρευνα και την Ανάπτυξη
 3. Κλιματική αλλαγή και ενεργειακή βιωσιμότητα
  • μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά 20% (ή και 30%, εφόσον οι συνθήκες το επιτρέπουν) σε σχέση με το 1990
  • εξασφάλιση του 20% της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές
  • αύξηση κατά 20% της ενεργειακής απόδοσης
 4. Εκπαίδευση
  • Μείωση των ποσοστών πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου κάτω από 10%
  • ολοκλήρωση τριτοβάθμιων σπουδών τουλάχιστον για το 40% της ηλικιακής κατηγορίας 30-34 ετών
 5. Καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού
  • μείωση τουλάχιστον κατά 20 εκατομμύρια των ατόμων που βρίσκονται ή κινδυνεύουν να βρεθούν σε κατάσταση φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού
  • Έχοντας ως πρώτο στόχο την απασχόληση , δεν είναι δυνατό, αυτή να επιτευχθεί χωρίς τον μετασχηματισμό του σχολείου ( της παρεχόμενης εκπαίδευσης). Αυτός είναι και ο βασικός λόγος που προτείνουμε για την κοινωνική ανάπτυξη, την δημιουργία γέφυρας μεταξύ σχολείου και απασχόλησης, όσο το δυνατό πιο γρήγορα.