Περίληψη του έργου μας

περίληψη

Η οικονομική κρίση επηρεάζει σημαντικά και δραστικά την αγορά στην αγορά εργασίας. Επιχειρήσεις κλείνουν, τα ποσοστά ανεργίας μεγαλώνουν, οι νεοι της Ευρώπης δυσκολεύονται να μπουν στην αγορά εργασίας και να εξασφαλίζουν μια καλά αμειβόμενη θέση εργασίας, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για την αρχική απασχόληση.

Πανεπιστήμια, Κολλέγια και Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης αν και έχουν πλήθος φοιτητών να ολοκληρώνει προγράμματα σπουδών και ξένων γλωσσών, εν τούτοις φαίνεται ότι οι απόφοιτοι τους αδυνατούν να βρουν εργασία που να ανταποκρίνεται στις ικανότητές τους και της αξία τους
Η παροχή Καθοδήγησης για την απασχόληση των νέων δεν είναι δυνατό να εξαρτηθεί αποκλειστικά πό υπηρεσίες συγκεκριμένων Αρχών (ΟΑΕΔ κλπ). Θέση μας αποτελεί να αποτελέσει ενσωματωμένη και κύρια υπηρεσία όλων των τύπων εκπαίδευσης ώστε να παγιωθεί η δημιυργία γεφύρωσης του σχολείου με την απασχόληση και τα σχολειά να παοτελέσουν το κύριο μοχλό ενδυνάμωσης των εκπαιδευόμενών τους κατά τη μετάβασή τους στον χώρο της υπεύθυνης απασχόλησης.

Οι εκπαιδευτικοί μας δε θα πρέπει επομένως να επικεντρώνονται μόνο στη διάθεση γνώσεων αλλά θα πρέπει να αποτελέσουν την κινητήριο δύναμη της απασχόλησης των σπουδαστών τους με το να εμπλέκονται και οι ίδιοι στην μαθησιακή διεργασία των νέων σπουδαστώ τους.

Προκειμένου αυτό να επιτευχθεί, οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να αλλάξουν ρόλο αναφορικά με τους σπουδαστές τους, και να μάθουν πώς θα αναπτύξουν εκείνες τις ικανότητες των σπουδαστών τους που θα τους ενδυναμώσουν, και εκείνες τις δεξιότητες ώστε να αποτελέσουν οι ίδιοι πρότυπα (να προτείνουν καλές πρακτικές) και να νιώσουν δυνατοί στην αναζήτηση εργασίας.

Θα πρέπει να μετασχηματίσουμε την οπτική της επαγγελματικής κατάρτισης των εκπαιδευτών στο θέμα του επαγγελματικού προσανατολισμού ώστε από υπέθυνους διάθεσης γνωστικού περιεχομένου υψηλού επιπέδου να αποτελέσουν Κλειδί στην προετοιμασία των νέων για την αγορά εργασίας με την μετάδοση καλών πρακιτκών που συμβάλλουν στη μετάβαση αυτή.

Εάν τα Εκπαιδευτικά κέντρα δεν αποφασίσουν να συμβάλλουν σε αυτή την μετάβαση ιδιαίτερα σε καιρούς όπως οι δικοί μας τώρα θα συνεχίσουμε να δημιουργήσουμε χαμένες γενιές.

Στόχοι

  • Η προώθηση της απασχόλησης των νέων της Ευρώπης.
  • Η βελτίωση των οδών πρόσβασης στην απασχόληση μέσα από την εκπαίδευση.
  • Να δημιουργηθεί εκείνη η αντίληψη στους νέους ώστε οι ίδιοι να απαιτήσουν αλλαγές στην αγορά εργασίας.
  • Να προσαρμόσουμε τα εκπαιδευτικά περιγράμματα και την νέα εκπαίδευση στις προκλήσεις της εποχής και των απαιτήσεων της Ε.Ε.
  • Να αξιοποιήσουμε τη δυναμική των νέων μας και να επενδύουμε στη δημιουργία θέσεων εργασίας.
  • Να μειώσουμε την ανεργία των νέων Ευρωπαίων.
  • Να προωθήσουμε την ανταλλαγή των καλών πρακτικών μεταξύ των συντελεστών προώθησης της απασχόλησης (ΚΕΚ, ΚΠΑ, κλπ).