Δαφνη Κεντρο Επαγγελματικης Καταρτισης

Βασικός προσανατολισμός του οργανισμού είναι να προσφέρει στην αμοιβαία και κριτική συνειδητοποίηση όλων των εμπλεκομένων σε δράσεις και δραστηριότητες Δια Βίου Μάθησης με σεβασμό στους πολλαπλούς ρόλους και την κοινωνική κατάσταση των ενηλίκων που εισέρχονται σε αυτές: εργαζόμενοι ή άνεργοι,συνταξιούχοι, γονείς , εκπαιδευτές , ως άτομα -συμβολικοί εκπρόσωποι των πολιτιστικών , πολιτισμικών βιοκόσμων. Προκειμένου αυτό να επιτευχθεί ,η έννοια και η κατανόηση της ‘Ανάγκης’ αποτελεί την αρχή στην οποία θεμελιώνονται οι πρακτικές του οργανισμού.

Είτε αυτές αφορούν την ανάπτυξη δεξιοτήτων – μικρής διάρκειας εκπαιδευτικά αντικείμενα ή αντικείμενα εκπαίδευσης στη βάση ζήτησης- είτε / και δια μέσου της κριτικής ανθρώπινης ανταλλαγής ιδεών και αξιών σε αναστοχαστική διεργασία [ ως πολίτες ενός δημοκρατικού περιβάλλοντος] και διαμέσου της ανάπτυξης δράσεων με χαρακτήρα Ερευνας-Δράσης [ σε πορεία διαμορφωτικής και ανταποδοτικής αξιολόγησης ].
Επιπλέον οι δραστηριότητες της Μη Τυπικής Εκπαίδευσης συμπληρώνονται από τον συνδεδεμένο φορέα ΚΥΚΛΗΣΙΣ που εστιάζει στην πρόκληση εκπαιδευτικών γεγονότων πολιτισμού με τη χρήση Κινηματογραφικής Ταινίας.

Βασικές Δραστηριότητες

  1. Μικρής Διάρκειας Εκπαιδευτικά Προγράμματα σε συγ-χρηματοδότηση από το ΕΚΤ και το Υπουργείο Εργασίας με ομάδες -στόχους : ανέργους/ εργαζόμενους , με έμφαση σε ηλικίες έως 29, Ρομα , μετανάστες. Αντικείμενα : Βασικές Δεξιότητες Η/Υ , Ελληνική Γλώσσα, Αγροτικά Αντικείμενα , Ανακύκλωση, κλπ
  2. Ενεργοί στην ανάπτυξη Τοπικών Συμμαχιών για την Απασχόληση με στόχο την κοινωνική ενσωμάτωση Ευπαθών Κοινωνικών Ομάδων. Έμφαση σε Δεξιότητες : Αυτοαντίληψη, ενδυνάμωση, ενίσχυση βασικών δεξιοτήτων γραφής- ανάγνωσης, δημιουργική σκέψη, Συνεργατισμός και Κοινωνική Οικονομία , κλπ. Ενδεικτικά : ΤΟΠΕΚΟ ‘ “axaia roma” ΤΟΠΣΑ ” ΑΓΡΟΔΙΕΞΟΔΟΣ”
  3. Εκπαίδευση Εκπαιδευτών: Παιδαγωγική Κατάρτιση Καθηγητών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε θέματα Θεωρίες Μάθησης, Διαπολιτισμικότητα, Νέες Τεχνολογίες, κλπ
  4. Εκπαίδευση Μελών Σωματείων Αυτοαπασχολούμενων ή ΜΜΕ
  5. Συμμετοχή ως Συντονιστής ή εταίρος σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα με έμφαση στην Εκπαίδευση Ενηλίκων
  6. Πρόσκληση Ειδικών Επιμόρφωσης Εκπαιδευτών
  7. Συμβουλευτική Εργασίας και Πρακτική Άσκηση σε Επιχειρήσεις
  8. Δικτύωση
  9. Αξιολόγηση
  10. Ενίσχυση Εθελοντικού Πνεύματος